ACTUALITAT | NOTÍCIES | VIU ELS BARRIS | ASSOCIACIONS I PROJECTES | TRANSPARÈNCIA

   

La Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya (FAVIBC) condemna rotundament la violència que va ser emprada ahir per les forces de seguretat de l’Estat espanyol. Durant el dia 1 d’octubre es van viure moments d’extrema violència i es van violar els drets civils i les llibertats de la gent a diversos llocs de Catalunya, i també a molts dels nostres barris federats. Volem, també, manifestar la nostra solidaritat amb totes les persones que van ser víctimes de les agressions policials. És per això, que demà dia 3 d’octubre ens adherim a l’Aturada de País convocada per la Taula per la Democràcia. 

PDF CATALÀ

PDF CASTELLÀ

 

COMUNICAT OFICIAL DE LA FAVIBC

La Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya (FAVIBC), a causa dels fets succeïts el passat 20 de setembre amb l’assalt violent per part del Govern Espanyol a les nostres institucions i amb la detenció d’alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya, volem expressar la nostra condemna ferma a aquest atac contra els drets civils i les llibertats del poble català.

Així mateix condemnem i denunciem públicament la intervenció de l’Estat a les finances catalanes, que comprometen el pagament de diferents programes a la nostra Federació, i que per tant, moltes millores aconseguides gràcies a la lluita veïnal es veuran eliminades o desplaçades al no-res, a causa d’aquests comportaments més propis d’un règim dictatorial que d’una democràcia del segle XXI.

Tot això significa un greu problema per l’estat dels nostres barris federats a l’entitat, i per la situació econòmica dels nostres 42 treballadors que realitzen una tasca extraordinària arreu del territori català prevenint l’exclusió social dels diferents col•lectius que conformen la nostra plural societat.

És així com el moviment veïnal de la FAVIBC, caracteritzat per la reivindicació en la defensa dels drets fonamentals dels nostres veïns i en la lluita pacífica per aconseguir uns barris dignes, no ens podem mantenir al marge de la situació de retallada de les nostres llibertats democràtiques, que tant van costar aconseguir.

Des de la FAVIBC considerem que defensar el dret a decidir no és un delicte. És per això, que fem una crida als nostres veïns i veïnes dels 140 barris federats a l’entitat a mobilitzar-se i defensar la nostra democràcia, les nostres institucions i tots els nostres drets pacíficament.

SIGNAT PER LA JUNTA PERMANENT DE LA FAVIBC 22 de setembre de 2017

COMUNICADO OFICIAL DE LA FAVIBC

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Vivienda Social de Cataluña (FAVIBC), debido a los hechos acaecidos el pasado 20 de septiembre con el asalto violento por parte del Gobierno Español a nuestras instituciones y con la detención de altos cargos de la Generalitat de Cataluña, queremos expresar nuestra firme condena a este ataque contra los derechos civiles y las libertades del pueblo catalán.

Así mismo condenamos y denunciamos públicamente la intervención del Estado de las finanzas catalanas, que comprometen el pago de diferentes programas a nuestra Federación, y que por lo tanto, muchas mejoras conseguidas gracias a la lucha vecinal se verán eliminadas o desplazadas a la nada, debido a estos comportamientos más propios de un régimen dictatorial que de una democracia del siglo XXI.

Todo esto significa un grave problema para el estado de nuestros barrios federados a la entidad, y por la situación económica de nuestros 42 trabajadores que realizan una tarea extraordinaria en todo el territorio catalán previniendo la exclusión social de los diferentes colectivos que conforman nuestra sociedad plural.

Es así como el movimiento vecinal de la FAVIBC, caracterizado por la reivindicación de la defensa de los derechos fundamentales de nuestros vecinos y en la lucha pacífica para conseguir unos barrios dignos, no nos podemos mantener al margen de la situación de recorte de nuestras libertades democráticas, que tanto costaron conseguir.

Desde la FAVIBC consideramos que defender el derecho a decidir no es un delito. Es por eso, que hacemos un llamamiento a nuestros vecinos y vecinas de los 140 barrios federados a la entidad a movilizarse y defender nuestra democracia, nuestras instituciones y todos nuestros derechos pacíficamente.

 

FIRMADO POR LA JUNTA PERMANENTE DE LA FAVIBC 22 de setiembre de 2017