LA FAVIBC | PERSONES i ASSOCIACIONS | VIU ELS BARRIS

La Generalitat avançarà els pagaments dels ajuts al lloguer a les persones majors de 65 anys i a les dones víctimes de violència de gènere

Atesa la situació d’excepcionalitat, a petició del Departament de Territori i Sostenibilitat, el Govern ha decidit avançar el pagament dels ajuts al lloguer als col·lectius especialment vulnerables, com són la gent gran i les dones que han patit violència masclista. Això suposa que podran presentar la documentació justificativa de l'esmentat ajut amb posterioritat al seu abonament. Els beneficiaris dels ajuts seran, d’una banda, les persones que van obtenir ajuts l’any 2019 i també els que van quedar exclosos. Es tracta de 10.000 beneficiaris, el que suposa un impacte econòmic anual de 14 milions d’euros. D’altra banda, la mesura s’estén a les dones que han patit violència masclista que ja van ser beneficiàries dels ajuts en la convocatòria de 2019. Això suposa un total de 216 dones amb un impacte econòmic de 430.000 euros. L’avançament del pagament es farà efectiu a finals del mes d’abril, moment en què s'abonaran els mesos meritats, que seran com a mínim, els mesos de gener, febrer i març.

NOTA DE PREMSA >>>

 

 
 
 

REAL DECRETO-LEY 10/2020, DE 29 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULA UN PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA QUE NO PRESTEN SERVICIOS ESENCIALES, CON EL FIN DE REDUCIR LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19

Teniendo en cuenta que la actividad laboral y profesional es la causa que explica la mayoría de los desplazamientos que se producen actualmente en nuestro país, se ha puesto de manifiesto la necesidad de adoptar una medida en el ámbito laboral, que permita articular la referida limitación de movimientos y reducirla hasta los niveles que permitirán conseguir el efecto deseado. La prioridad de la regulación contenida en esta norma es, por tanto, limitar al máximo la movilidad. Y los sectores de actividad a cuyas personas trabajadoras se excluye del disfrute obligatorio del permiso se justifican por estrictas razones de necesidad. El presente real decreto-ley regula un permiso retribuido recuperable para personal laboral por cuenta ajena, de carácter obligatorio y limitado en el tiempo entre los días 30 de marzo y 9 de abril (ambos incluidos), para todo el personal laboral por cuenta ajena que preste servicios en empresas o entidades del sector público o privado que desarrollan las actividades no esenciales calificadas como tal el anexo. Quedan exceptuados de la aplicación del presente real decreto las personas trabajadoras que tengan su contrato suspendido durante el período indicado y aquellas que puedan continuar prestando servicios a distancia.

DOCUMENT COMPLET >>>

 
 

 
     
La FAVIBC, Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya, va ser constituïda l'any 1989, sent la Coordinadora de Barrios de la Obra Sindical del Hogar el seu antecedent directe. Amb més de 100 Associacions de Veïns federades per tot el territori català, 30 anys d'història, participació, moviment associatiu i lluita veïnal, tres dècades que li han permès consolidar-se com a una entitat de referència en el món veïnal dels primers parcs d'habitatge públic català. La FAVIBC impulsa accions per a la millora de l'habitatge, l'habitabilitat i la qualitat de vida dels barris de patrimoni públic, i gestiona projectes socioeducatius dirigits a combatre l'exclusió social als barris, a la creació de xarxes comunitàries i al foment de l'associacionisme. Aquests programes socials es treballen i s'assoleixen des de la reivindicació i negociació amb l'Administració Pública així com l'assumpció de la corresponsabilitat social, assolida mitjançant l'impuls d'iniciatives que permetin treballar sobre les prioritats i necessitats de cada territori.