LA FAVIBC | PERSONES i ASSOCIACIONS | VIU ELS BARRIS

DOCUMENTACIÓ

MEMÒRIA 2019 | PLA D'ACTUACIÓ 2020 | COMPTES 2019

Per motius de seguretat i en compliment de les indicacions de les autoritats sanitàries, l'assemblea podrà seguir-se en línia (demaneu l'enllaç a la FAVIBC)

ASAMBLEA 2020

Compañeras y Compañeros,

Me es grato dirigirme a vosotros para informaros que el sábado día 26 de septiembre a las 10:00 h en primera convocatoria y a las 10:15 h en segunda, en la sede de FAVIBC de la calle Brasil 2-4 Local de Sabadell, se celebrará la Asamblea General Ordinaria de la FAVIBC, de acuerdo con el Artículo 14º de los Estatutos en el capítulo referente a la Asamblea General. El orden del día es:

 • Aprobación del acta de la Asamblea 2019.
 • Memoria 2019.
 • Aprobación cuentas 2019.
 • Plan de actuación 2020.
 • Presupuesto 2020.
 • Informaciones Varias.
 • Ruegos y preguntas.

Una vez finalizada la Asamblea, se pasará a la inauguración del nuevo local de la FAVIBC y se entregará un obsequio a los asistentes.

Esta asamblea se celebrará cumpliendo las medidas de protección y de aforo exigidas por las autoridades sanitarias frente al COVID-19. Os recordamos que el uso de mascarillas es obligatorio.

CONVOCATORIA >>>

ASSEMBLEA 2020

Companyes i Companys,

Em plau dirigir-me a vosaltres per informar-vos que el dissabte dia 26 de setembre a les 10:00 h en primera convocatòria i a les 10:15 h en segona, en la seu de FAVIBC del carrer Brasil 2-4 local de Sabadell, se celebrarà l'Assemblea General Ordinària de la FAVIBC, d'acord amb l'Article 14è dels Estatuts en el capítol referent a l'Assemblea General. L'ordre del dia és:

 • Aprovació de l'acta de l'Assemblea 2019.
 • Memòria 2019.
 • Aprovació comptes 2019.
 • Pla d'actuació 2020.
 • Pressupost 2020.
 • Informacions Vàries.
 • Precs i preguntes.

Després de l'Assemblea, es passarà a la inauguració el nou local de la FAVIBC i es farà lliurament d’un obsequi als assistents.

Aquesta assemblea se celebrarà seguint les mesures de protecció i d’aforament exigides per les autoritats sanitàries enfront de la COVID-19. Us recordem que l’ús de mascaretes és obligatori.

CONVOCATÒRIA >>>