QUI SOM | L'ENTITAT | FINALITAT | ORGANITZACIÓ | PARTICIPACIÓ: FORMAR PART | INICI

ORGANITZACIÓ

La Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya (FAVIBC), es regeix mitjançant l'establiment d'un sistema concurrent i centralitzador d'actuacions per delegació de funcions de participació en Comissions, Vocalies o Gestores, pels quals la Junta Directiva redacta les normes internes d'actuacions i desenvolupament de les esmentades Comissions, Vocalies o Gestores, que permetran la independència i autonomia pròpies d'actuació i finançament de cadascuna.

Això s'ha d'entendre com que el cos de la Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya (FAVIBC) és l'Assemblea General d'Associacions sòcies, decisòria i vinculada per sobre de tots els òrgans components del cos. El responsable és la Junta Directiva i els seus membres, les Comissions, Vocalies o Gestores representatives de les diverses funcions, actualitzacions i activitats de la Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya (FAVIBC).

Òrgans de govern

Els òrgans de Govern i Administració de la Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya (FAVIBC) són:

1. L'Assemblea General: L'Assemblea General, legalment constituïda d'acord amb la llei i els estatuts de la Federació, és l'òrgan suprem de la Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya (FAVIBC) i els seus acords són d'obligat compliment per a totes les Associacions sòcies. Les Assemblees són de dues classes; Ordinàries i Extraordinàries. Ambdues presidides pel President de la Junta Rectora, i en la seva absència pel Vicepresident qui dirigirà els debats i determinés l'Ordre del Dia que sigui de procediment. Actuarà de Secretari el titular del càrrec. L'Assemblea General Ordinària es reuneix una vegada a l'any durant el primer trimestre, on es presenta per la Junta Directiva l'estat de comptes, la memòria d'actuacions del passat exercici, i el pressupost per a la seva aprovació, d'acord al programa d'actuacions del proper. En sessió Extraordinària es reuneix sempre que es convoqui pel President i a petició d'almenys, un terç de la Junta Directiva, o mitjançant un escrit dirigit al President signat com a mínim per una desena part dels socis, sol·licitant la convocatòria de l'Assemblea General Extraordinària.

2. La Junta Directiva: La Junta Directiva té com a atribucions la realització i gestió de totes aquelles actuacions que condueixin al compliment de les finalitats i consecució dels objectius de la Federació, així corno portar a la pràctica les resolucions estatutàries de l'Assemblea General i els seus propis acords, sent responsable de les seves atribucions i de la confiança que se li atorgui davant l'Assemblea General.

La Junta Directiva assumirà les funcions de la Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya (FAVIBC). A més li correspon la més àmplia representació, administració dels fons socials i la seva distribució. També ha de confeccionar el pressupost anual corresponent per sotmetre-ho a l'aprovació de l'Assemblea General.

Els càrrecs de la Junta Directiva són elegibles per la majoria dels vots dels socis assistents a l'Assemblea General Extraordinària, excepte el càrrec de President d'Honor, que és també triat per la majoria dels vots dels socis assistents a l'Assemblea General Extraordinària, però el seu nomenament serà a proposta de la Junta Directiva d'entre tots els expresidents de la Federació.

La Junta Directiva estarà formada com a mínim pels següents càrrecs: President d'Honor; President, Vicepresident, Secretari, Tresorer i Comptable. Els càrrecs de la Junta Directiva són honorífics i gratuïts, i ocasionalment podran ser recompensats en aquelles despeses que els ocasioni la Federació, la seva durada serà de quatre anys. Tots els càrrecs podran ser reelegibles.

La Junta Directiva es reunirà com a mínim cada dos mesos i tantes vegades com sigui convocada pel President o quan ho sol·licitin dues terceres parts d’aquesta; la convocatòria serà per escrit amb vuit dies d'antelació. La falta d'assistència a tres reunions consecutives d'un membre de la Junta Directiva sense justificació de la seva absència es considerarà com a renúncia del càrrec.

Els càrrecs: Competències

President: Convocarà i presidirà tant les Assemblees Generals com la Junta Directiva i representarà oficialment a l'entitat. Conformarà i autoritzarà per mitjà de la seva signatura els documents necessaris, així com les ordres de pagament a compte dels fons socials. Adoptarà les mesures que consideri urgents pel millor govern de la Federació, donant explicacions d'aquestes a la Junta per Directiva, en primera de la sessió que Federació se celebri. Signarà les actes de les sessions i vetllarà per l'execució acords adoptats. Exercirà les accions necessàries que legalment li correspongui per la bona marxa de Federació.

President d'Honor: La condició de President d'Honor només podrà recaure en qui hagi estat President de la Federació, i podrà exercir per delegació en acord exprés de la Junta de la Directiva, totes i qualsevol de les facultats i competències atorgades pel President de la Federació. Així mateix podrà intervenir amb dret propi de veu i vot en la Junta Directiva, i en les comissions i gestores en les quals participi.

El Vicepresident: Tindrà les mateixes atribucions que el President quan el substitueixi per causes de malaltia, per absència o vacant. Així mateix podrà realitzar quantes gestions li siguin atorgades expressament pel President.

El Secretari: Redactarà i signarà juntament amb el President les actes de les reunions, portarà el fitxer dels socis on constarà el nom de l'Associació, adreça i telèfon, document nacional d'identitat, etc. Serà qui custodi els llibres de la Federació, fitxers, segells i altres, i tindrà l'autonomia pròpia del seu càrrec quant a la gestió i representació de la Federació.

El Tresorer: Tindrà a càrrec seu el fons de l'entitat, sent el responsable i havent de rendir comptes a la Junta Directiva. Prepararà l'Estat de Comptes i el Pressupost Anual. Informarà l'Assemblea General de la marxa econòmica de la Federació.

Els Vocals i Comissions: Cadascú d'ells durà a terme les missions específiques que la Junta Directiva li encomani. Les Comissions, vocalies o gestores es nomenaran d'acord a les necessitats i funcions concretes.

 

 

FORMULARI DE SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ PDF | DOC

DESCARREGA LES QUOTES DELS SOCIS

CARTA DE SERVEIS DE LA FEDERACIÓ

________________________________ 2020

ACTA ASSEMBLEA ESTRAORDINÀRIA | ELECCIONS 2020

ACTA ASSEMBLEA GENERAL 2020

MEMORIA 2019 | PLA D'ACTUACIÓ 2020

COMPTES 2019

________________________________ 2019

ACTA ASSEMBLEA GENERAL 2019

MEMORIA 2018 | PLA D'ACTUACIÓ 2019

COMPTES 2018

________________________________ 2018

ACTA ASSEMBLEA GENERAL 2018

MEMORIA 2017 i PLA D'ACTUACIÓ 2018

COMPTES 2017

________________________________ 2017

ACTA ASSEMBLEA GENERAL 2017

MEMORIA 2016 i PLA D'ACTUACIÓ 2017

COMPTES 2016

________________________________ 2016

ACTA ASSEMBLEA GENERAL 2016

MEMÒRIA 2015 i PLA D'ACTUACIÓ 2016

COMPTES 2015